Album ảnh

BCN & BHL 2009

Sao Bắc Đẩu tại UBND TP

Sao Bắc Đẩu trước tượng đài Bác Hồ

Sao Bắc Đẩu tại CV 30/4

Sao Bắc Đẩu tại CV 30/4

Sao Bắc Đẩu tại CV 30/4

1221112181.nv

Sao Bắc Đẩu tại CV 30/4

Sao Bắc Đẩu tại CV 30/4

Sao Bắc Đẩu trước tượng đài Bác Hồ

Sao Bắc Đẩu tại UBND TP

Sao Bắc Đẩu tại UBND TP

Sao Bắc Đẩu tại CV 30/4

Sao Bắc Đẩu tại CV 30/4

LIÊN KẾT