Album ảnh

Lễ ra mắt Sao Bắc Đẩu

Lễ ra mắt Sao Bắc Đẩu

Lễ ra mắt Sao Bắc Đẩu

Dựng cột cồ

1221112080.nv

Học nút dây

1221112077.nv

Trò chơi vòng tròn

1221112073.nv

Ca hát

Sinh hoạt tập thể

Chia tay

Lễ ra mắt Sao Bắc Đẩu

1221112064.nv

1221112062.nv

1221112060.nv

1221112058.nv

1221112056.nv

1221112024.nv

1221112022.nv

1221112020.nv

Gậy ý chí

1221112017.nv

1221112015.nv

1221112013.nv

1221112011.nv

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

1221112002.nv

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Hướng dẫn Seamaphore

Lễ ra mắt Sao Bắc Đẩu

1221111938.nv

1221111936.nv

1221111935.nv

Lễ ra mắt Sao Bắc Đẩu

1221111931.nv

1221111929.nv

1221111927.nv

1221111925.nv

1221111924.nv

1221111922.nv

1221111920.nv

1221111918.nv

1221111916.nv

1221111914.nv

1221111913.nv

1221111911.nv

1221111909.nv

1221111907.nv

1221111871.nv

1221111869.nv

1221111867.nv

1221111866.nv

1221111864.nv

1221111862.nv

1221111860.nv

1221111858.nv

1221111856.nv

1221111855.nv

1221111853.nv

1221111851.nv

1221111849.nv

1221111847.nv

1221111845.nv

1221111844.nv

1221111842.nv

1221111840.nv

1221111838.nv

1221111836.nv

1221111797.nv

1221111795.nv

1221111794.nv

1221111792.nv

1221111790.nv

1221111788.nv

1221111786.nv

1221111784.nv

1221111783.nv

1221111781.nv

1221111779.nv

1221111777.nv

1221111775.nv

1221111774.nv

1221111772.nv

1221111770.nv

1221111768.nv

1221111766.nv

1221111764.nv

1221111763.nv

1221111641.nv

1221111639.nv

1221111637.nv

1221111636.nv

1221111634.nv

1221111632.nv

1221111630.nv

1221111628.nv

1221111626.nv

1221111624.nv

1221111622.nv

1221111620.nv

1221111618.nv

1221111617.nv

1221111615.nv

1221111613.nv

LIÊN KẾT