8 KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ

Các thành viên của Đại gia đình chúng ta hãy cũng nhau cố gắng thực hiện thật tốt, thật nghiêm chỉnh. Mỗi cá nhân chúng ta hãy góp phần vào công cuộc đánh bay dịch bệnh để tất cả chúng ta được trở lại với nhịp sống hằng ngày, được thoải mái vui chơi, gặp gỡ những người mình yêu quý hay làm những điều mình thích.

xem thêm