Lớp tập huấn Ban chủ nhiệm - Ban điều hành CLB, Đội, Nhóm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Một vài hình ảnh thông tin “LỄ KHAI MẠC - Lớp tập huấn Ban chủ nhiệm - Ban điều hành CLB, Đội, Nhóm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”